Responsable del tractament

Montserrat Nualart Cruells
NIF: 44980028D
Domicili: Clopers, 2, 08530, La Garriga, BARCELONA
Correu electrònic: hola@espaiboomerang.com

Montserrat Nualart Cruells, com a responsable del lloc web, informa als usuaris de www.espaiboomerang.com sobre la política de privacitat relativa al tractament i protecció de dades de caràcter personal dels usuaris i clients que es puguin recollir durant la navegació o contractació de serveis a través d’aquest lloc web.
En aquest sentit, Montserrat Nualart Cruells, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. 
L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Recollida, finalitat i tractament de les dades

Montserrat Nualart Cruells informa als usuaris que les seves dades personals només s’utilitzaran amb les següents finalitats:

– Atendre sol·licituds realitzades pels usuaris.
– Incloure els usuaris a l’agenda de contactes.
– Prestar els serveis sol·licitats per l’usuari.
– Gestionar la relació comercial i administrativa.
– Enviar comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, sempre i quan l’usuari ho hagi consentit de manera explícita mitjançant la subscripció a la newsletter.
– Contactar amb l’usuari, per via electrònica o física, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.
– Notificar canvis importants en la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de manera automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals que es recullin a través del lloc web www.espaiboomerang.com, i per tant, tinguin la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per part de Montserrat Nualart Cruells. 

L’usuari pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment enviant un correu electrònic a l’adreça hola@espaiboomerang.com indicant “Baixa” a l’assumpte.

Comunicació d’informació a tercers

Montserrat Nualart Cruells informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides cap organització, ni dins ni fora de la UE, excepte si aquesta cessió de dades esta emparada per una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un responsable de tractament. En aquest últim cas, només es farà la cessió de dades al tercer quan Montserrat Nualart Cruells disposi del consentiment exprés de l’usuari.

Drets de l’usuari

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.
En tant que les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de Montserrat Nualart Cruells, els usuaris podràn exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.
– Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
– Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar les dades inexactes o incompletes.
– Dret de cancel·lació: permet suprimir les dades que resultin ser inadequades o excessives.
– Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o al cessament del tractament. 

Com a usuari teniu el dret de retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. No obstant això, la retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà d’adreçar-se mitjançant comunicació escrita i aportant documentació que acrediti la seva indentitat (DNI o passaport), a l’adreça següent: carrer de l’Abadessa Emma, 13-15, local 11, 08530, La Garriga, Barcelona. Aquesta comunicació haurà d’incloure la informació següent: nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.
Aquests drets els haurà d’exercir l’usuari. No obstant, també els podrà executar una persona autoritzada com a representant legal de l’usuari. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

L’usuari també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que s’han vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades.

Quina informació recollim

Mitjançant el formulari de subscripció a la newsletter recollim la informació mínima: nom, cognoms i adreça de correu electrònic.

Imatges

Mitjançant aquesta política de privacitat informem als usuaris que les fotografies que hi hagi penjades al lloc web són propietat de Montserrat Nualart Cruells, incloses les dels menors, les quals s’han obtingut sota el consentiment previ i exprés dels tutors o representants legals. No obstant això, els tutors o representants legals dels menors, podran oposar-se a l’ús de la imatge del/a menor mitjançant un requeriment formal per escrit. Si es dóna el cas, es pixelarà la imatge.

Xarxes socials

El tractament de les dades de les persones que es facin seguidores de www.espaiboomerang.com a les xarxes socials es regirà per aquest apartat i per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés de la xarxa social en qüestió.
Montserrat Nualart Cruells tractarà les dades dels usuaris amb la finalitat d’administrar la presència a les xarxes socials, informar d’activitats, productes i serveis, així com qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.
Queda prohibida la publicació de continguts il·lícits segons la normativa nacional, comunitaria o internacional, que atemptin contra els drets fonamental de les persones, molestin o puguin generar opinions negatives entre els nostres usuaris o tercers. 
També queden prohibits els continguts que vagin en contra de la legalitat, la responsabilitat, la protecció de la dignitat humana, la protecció de menors, la protecció de l’ordre públic, la preservació de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
En general, Montserrat Nualart Cruells es reserva la potestat de retirar, sense avís previ, del lloc web o de les xarxes socials corporatives qualsevol contingut que consideri inapropiat.

Mesures de seguretat i compromís

Les dades de caràcter personal que ens faciliteu es tractaran de manera confidencial. Montserrat Nualart Cruells ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per tal de garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, ja siguin locals o remots, compleixen amb els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

Legislació

Les relacions entre Montserrat Nualart Cruells i els usuaris del serveis telemàtics presents en aquest lloc web estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola.